Cumartesi

KÜLTÜR BAKANLIĞI SİNEMA DANIŞMA KURULU TOPLANDI27 Aralıkta bitmeyen ve kalan kısmı 7 Ocak ta tamamlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Danışma Kurulu 2004 toplantısında
bazı kararlar alınmıştır... Bütün arkadaşlarımızı ilgilendiren bu kararları yayınlıyoruz.


A. DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USÜLLERİ

AMAÇ: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Danışma Kurulu, Özerk bir “Sinema Kurumu”na geçiş sürecinin öznesi, ilk adımı ve çekirdeği olarak düşünülerek, yasada şöyle özetlenmiştir:
“Sinema sanatına ilişkin temel yaklaşımların, sektörel eğilim ve yönelimlerin araştırılması ve etkin bir iletişim kurulması amacıyla, Bakanlık bünyesinde bir Danışma Kurulu oluşturulur. Kurul yılda bir kez toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır.”
Ancak görülmüştür ki, Danışma Kurulu, kendisinden beklenen görevleri gerçekleştirebilmek için kurumsal olarak kendisini derinleştirmeye, etkinleştirmeye ve buna uygun bir yöntem ve tempoyla çalışmaya ihtiyaç duyacaktır.

BU NEDENLE DANIŞMA KURULU AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI;

1. Sekreterya: Yıl boyunca kurulun ve çalışma gruplarının çalışmalarını desteklemeli, kolaylaştırmalı, bu çalışmalar için bakanlığın hazırlayacağı teknik olanakları seferber etmeli, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Raportörün çalışmalarına yardımcı olmalı,
2. Yeniden Yapılanma İzleme Grubu: Bu çalışma Grubu Kurul adına yeniden yapılanma sürecini izlemeli; belirli periyotlarla sonuçlarını raporlamalı ve yeniden yapılanmanın ilerleyebilmesi için gerekli yasa ve yönetmelik taslaklarını hazırlamalı,
3. İletişim Grubu: Kurulun yasayla belirlenmiş temel işlevlerinden birisi olan, sektörel iletişimi ve sektörel ihtiyaçların topluma planlamak, planlarını Kurula önermek ve uygulamayı gerçekleştirmek veya izlemekle yükümlü olmalı,
Grupta Kurul raportörünün yanı sıra, Kurul içinde iletişim alanında uzmanlığı olanlarla, Kurul’un ve Bakanlığın önereceği kurul dışından iletişim uzmanları yer almalıdır. Bu çalışma Grubunda Bakanlığın kurula sunacağı ve sanal bir bülten gibi kullanılabilecek bir web sitesinin görevlisi bakanlık görevlisi bir webmaster mutlaka yer almalı, (Bakanlık bu desteği sağlayacaktır)
4. Sektörel Araştırmalar ve Veri Tabanı Çalışma Grubu: Bu grup, kurulun sektörel strateji üretebilmesi için en temel girdiyi üretmenin yol yöntem ve projelerini önermekle yükümlü olmalıdır. Kurulca tanımlanmış sektörel alanda her türden verinin toplanması için proje üretmeli, Danışma Kurulu’na önermelidir. Projeler kurul tavsiyesi ve Bakanlık kararıyla bilgi üreten kurumlara verilmeli, projenin realizasyonu, bütçesi vb konularda kurul izleme ve danışmanlık görevini sürdürmelidir. Öncelikle kuruldaki akademik temsilcilerden ve kurul dışından kurulun önereceği uzmanlardan oluşmalı,
5. Özlük Hakları ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu: Sektörün kanayan en temel yaralarından birisinin çözümü ile ilgili her türden, araştırma, çözüm önerisi ve proje geliştirmek ve kurula tavsiye etmekle yükümlü olmalıdır. Bileşiminde başta sendikal kuruluşlar olmak üzere kurul içinden ve dışından bakanlığın ve kurulun önereceği uzmanlardan oluşmalı,
6. Sinema Eğitimi Araştırmaları Çalışma Grubu: Gerek sektör içi eğitim gerekse sinema eğitimi veren kurumların geliştirilmesi ve yeniden yapılanmanın ihtiyaçlarına uygun olarak desteklenmesi doğrultusunda araştırmaları özendirmek, projeler üretmek ve bunları Danışma Kurulu’na önermekle yükümlü olmalıdır. Bileşiminde, öncelikle eğitim kurumlarının kurul üyesi temsilcileriyle, Bakanlığın ve kurulun önereceği kurul dışından uzmanlar yer almalı,

7. Danışma Kurulu resmi toplantısı Kasım ayı içerisinde; Hazırlık Toplantıları yılda 4’ten az olmamak üzere, gerek duyulduğunda yapılmalıdır. Kültür Bakanlığı, Danışma Kurulu ve çalışma guruplarına İstanbul’da (tercihen yeni Kültür Müdürlüğü’nde) çalışma mekânı ve teknik altyapı (sekreter, tel, faks, bilgisayar vb.) sağlamalı,

Sinemamızın yurt dışında elçiliklerle ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğiyle film, yönetmen haftaları, söyleşiler ve benzeri gibi etkinlikler gerçekleştirilmesi için Danışma Kurulunda bir çalışma grubu oluşturulması,


B. BAKANLIK TARAFINDAN YAPILMASI ÖNERİLEN TEMEL TAVSİYELER:

Çalışma Gruplarına esas olacak öncelikler

1. HAZIRLIK TOPLANTILARI:

“Sinema Alanının Yeniden Yapılandırılması” amacıyla geçtiğimiz yıllarda yapılan Arama ve Karar Konferansları’nın 2005 yılında da devam ettirilerek, tespit edilmiş diğer sorunların da giderilmesini sağlayacak adımların ivedilikle atılması,

HAZIRLIK TOPLANTILARI İÇİN KONU ÖNERİLERİ:
Sinema sektörünün sektörel açıdan sübvanse edilmesi
(KDV indirimi, Amortisman, Gümrük kolaylıkları, Uluslararası film Pazarı /Fuarı çalışması, ulusal ve Uluslararası Pazar geliştirme konuları.)
Görsel - İşitsel eserlerde Telif Hakları uygulaması
(Mevcut yasa ve yönetmeliklerin değerlendirilmesi, uygulama sorunlarının giderilmesi, sistemi tıkayan konuların açıklığa kavuşturulması, yasal değişiklik önerileri.)
Sinema Filmlerinin Finansman Sorunları
(Her tür görsel-işitsel ürünlerin finansman sorunlarının gözden geçirilmesi, Televizyon yayıncılığının, sponsorluk sorunlarının, tartışılması, Belediye veya şehir fonları, sinema bankası, konularının değerlendirilmesi, Dağıtım gösterim sorunlarının görüşülerek çözüm önerilerinin toplanması)

2. SİNEMATOGRAFİK ESERLER YASASI

Görsel – İşitsel eserler alanının tümünü kapsayacak ve düzenleyecek temel yasanın hazırlanması, sektörün ve sektöre ait kavramların yeniden ve doğru tanımlanması ve AB ülkeleri görsel-işitsel uygulamaları ile Türkiye Cumhuriyeti arasında birbirini tamamlayan ve destekleyen bir yapılanma sağlanması için gerekli çalışmalar yapılması,


3. ULUSAL SİNEMA MERKEZİ / KURUMU

Sinema Kurumu yasasının çıkarılması, sinema alanında süreklilik gösteren iş ve hizmetlerin gecikmeksizin ve seri bir biçimde yapılması için, AB ülkelerinde olduğu gibi Uluslararası düzeyde bir kurumsallaşmanın sağlanması için bir Ulusal Sinema Kurumu veya merkezinin, konferanslar süresince de dile getirilen mevcut koşullar göz önüne alınarak ivedilikle değerlendirilmesi,

4. YAYINLANMAMIŞ YÖNETMELİKLER

5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun,
5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve
5228 Sayılı Sponsorluk Kanunun’da
öngörülen ancak henüz çıkarılamamış yönetmeliklerin çıkarılması,

2004 yılında çıkarılan yasalara ait henüz yayınlanmamış yönetmeliklerin Danışma Kurulu ile işbirliği içerisinde bir an önce yürürlüğe girmesi sağlanması,

5. TÜRK SİNEMASI VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI

Türk Sineması veri tabanını oluşturacak “Görsel - İşitsel Gözlemevi”nin kurulması,

6. FESTİVAL VE FİLM HAFTALARI VE FİLM PAZARLARINA KATILIMIN DESTEKLENMESİ

5224 Sayılı Yasanın 8. maddesinde belirtilen festival ve film haftalarının desteklenmesi, desteklenecek Uluslararası festival ve sinema haftalarını öncelikle saptamasını ve yıllık bir plana oturtarak gecikmelere yol açmadan faaliyete geçirmesi, ayrıca bu alanda film pazarları üzerinde bir araştırma yapılarak fayda sağlaması umulan film marketlerinin yıllık planlar içine alınması,

7. SİNEMA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ DESTEKLENMESİ İLE SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ

Sinema sektörü çalışanlarının mevcut sosyal güvence sıkıntılarının yasal düzenleme ile giderilmesi ve köklü tedbirler alınması yolundaki Bakanlık iradesi kurulumuz tarafından desteklenmektedir. Bu nedenle, 2005 yılı içerisinde sinema için ayrılan destekleme bütçesinin bir bölümünün borçlanma yasasından yararlanarak emekli olamayanlara ve eski yasada fon tarafından sağlanan acil sağlık sorunlarına ayrılması,

8. SİNEMADA TELİF HAKLARININ UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ VE MESLEK BİRLİKLERİNİN DESTEKLENMESİ

2005 yılının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) sinema eser sahipleri açısından kullanılamaz durumdadır. Kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve bu konuda meslek birliklerinin desteklenmesi,

9. DESTEKLEME FAALİYETLERİNİN AİT OLDUĞU MALİ YILLA SINIRLANDIRILMASI ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI

Bütçe hukuku gereği destekleme faaliyetlerinin yapıldığı takvim yılı içerisinde sonuçlandırılma zorunluluğu sinema sektörünün çalışma koşullarına uymamaktadır. En basit örneğiyle bu uygulama ile sadece konusu yaz mevsiminde geçen filmler desteklenebilir. Ayrıca bu kural Uluslararası ortak yapımların desteklenmesinde sorunlar yaratacaktır. Bu sorunun acilen çözümü için gerekli adımlar atılması,

10. YASALAŞMASINDA HUKUKİ ZORLUK VE GECİKME OLMASI BEKLENEN KONULARDA BİR YILLIK PROJE DESTEKLERİNİN DEVREYE SOKULMASI

Mevcut hukuk sistemimiz ve yasama alanında gündemin yoğun olması nedeniyle gecikmenin kaçınılmaz olduğu sektörel alt yapı sorunlarında proje biçiminde sunulan önerilerin desteklenmesinde yarar olduğunu belirtilmesi,

A) Türk Sineması veri tabanının oluşmasına yönelik çabaların
B) Türk sinemasının yurt dışında Pazar bulmasını destekleyecek çalışmaların,
C) Türk sinema sektörünün AB başta olmak üzere dış sinema fonlarından yararlanmasını ve Uluslararası ortak yapım ve eğitsel, kültürel işbirliğini artıracak projelerin desteklenmesi,

C) DESTEKLEME KURULU ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ÖNERİLER

1. DESTEKLEME KURULU’NUN TOPLANTI DÖNEMLERİ

Destekleme Kurulu yılda dört kez programlı karar toplantıları ile PROJE, YAPIM VE YAPIM SONRASI DESTEKLERİNE İLİŞKİN kararlar almalıdır. Bu programlı toplantılar ile bu toplantılara proje gönderme tarihleri aşağıdaki gibi olabilir:


KARAR TARİHİ BAŞVURU SON TARİHİ

Ocak ortası Kasım ortası
Nisan Başı Şubat Başı

1) Destekleme Kurulu ayrıca; Uluslararası ortak yapım proje geliştirme ve yapım projelerinin, yapım sonrası desteklemelerin, ve rutin işler dışındaki olağandışı sorunların çözümü için “olağanüstü” olarak toplanabilmelidir.
2) Uluslararası ortak yapımlar için proje geliştirme ve film yapım tekliflerine karşı esnek bir politika uygulanması gerekmektedir.

2. DESTEKLEME KURULU’NUN GERİ ÖDEMELER AÇISINDAN YETERLİ BULACAĞI ULUSLARARASI FESTİVALLER

Danışma Kurulumuz, geri ödemelerini tamamlayamayan filmlerin yasa ve yönetmelikte belirlenen yaptırımlardan muaf tutulmaları için ölçü olmak üzere Danışma Kurulu’nun önereceği listedeki Festivallere davet edilmiş veya ödül almış olan ancak geri ödemesini tamamlayamayan filmler için yaptırımlardan muaf tutulması,

3. BAKANLIKÇA SİNEMA FİLMLERİNİN DESTEKLENMESİ İÇİN AYRILAN KAYNAKLARIN DAĞILIMI

Kurulumuz tarafından Türkiye koşulları gözetilerek aşağıdaki plan önerilmektedir;

2005 yılı ilk Faaliyet yılında bu konuda ayrılmış destek miktarının:

% 65’i YAPIM DESTEKLERİNE,
% 35’i PROJE DESTEĞİ VE YAPIM SONRASI DESTEĞİ VE DİĞER DESTEKLER OLARAK BELİRTİLMİŞ DESTEKLERE, .
(YAPIM DESTEKLERİ: Kurgu filmler, belgeseller, kısa filmler ve canlandırma filmlerini kapsamaktadır).

BU BÖLÜME AYRILAN DESTEĞİN ( % 65’in ) iç dağılımı şöyle yapılmalıdır:
% 10’u DOLAYLI DESTEKLERE,
% 90’ı DOĞRUDAN DESTEKLERE,

DOĞRUDAN DESTEKLERE AYRILAN PAYIN;
% 4,8’i Kısa Filmlere
% 10’u Canlandırma Filmlerine
% 15’i Belgesel Film Yapımlarına
% 70’i Kurgu Filmlere
% 0,2’si Amatör Çalışmalara

Kurgu film yapım desteklerinin, ilkesel olarak %10’u ilk filmini yapacak yönetmenlerin projeleri İçin ayrılması ve her yapım alanında çocuk filmlerine öncelik tanınması,

PROJE DESTEĞİ, YAPIM SONRASI DESTEĞİ VE DİĞER DESTEKLER İÇİN AYRILAN PAYIN; (% 35’i)
%18’i Senaryo Ve Diyalog Geliştirme
%18’İ Proje Geliştirme
%18’İ Yapım Sonrası Desteklere
%20’sini Meslekiçi Eğitim, Burslar, Araştırma, Arşiv Ve Restorasyon
%20’sini Sinema Salonları, Stüdyo Ve Diğer Altyapı
% 6’sını Sinema kültürüyle ilgili diğer, öngörülmeyen projeler (Bu oranın öngörülmeyen projelere ilkesel olarak ayrılmasını ve bu dağıtım planında Destekleme Kurulu’nun oranlar arasında, desteklerin tümünün kullanılması amacıyla gerektiğinde değiştirme yapabilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir).


4. DESTEKLEME İLKE KARARLARI:
Ana yapımcısının yabancı olduğu Uluslararası ortak yapımlarda, Destekleme Kurulu’ndan alınan desteğin geri dönüşümlü bir destek olmasının güçlükleri nedeniyle bu destek taleplerinin geri dönüşümsüz olan proje geliştirme desteği bütçesinden sağlanması,

Doğrudan desteklerin ödenmesinde; Doğrudan Destek istenen yapımlarda ödenecek olan ve sınırı %30 olan destekler için bir üst sınır tespit edilmesi, Şöyle ki her türlü Yapım desteği isteyen projede;

1) Doğrudan Destekler’in proje bütçesi ne olursa olsun üst sınırının 2005 yılı için 300.000 YTL (üçyüzbin YTL) olmasını,
İlke olarak bir filmin doğrudan destek dışında, dolaylı destek programına da aynı zamanda başvurabilmesinin uygun görülmesini,
2) Geri Ödemelerde, yapımcı ile yapılan geri ödeme takvimlerine her koşulda filmin gelir getirici her işleminde %10 oranında geri ödeme kesintisinin yapımcı tarafından işlemi takip eden bir ay içerisinde Bakanlık hesabına yatırılması istenmelidir. Böylece desteklenen her filmin ister geri dönüşümünün tümünü ödesin isterse ödeyemesin, kaçınılmaz biçimde bir geri dönüşüm ödemesi yapması sağlanmalıdır. Kalan kısım için yapımcıya yasada belirtilen iki yıllık süre tanınmalı,

· İlk ödeme için belirtilen “projenin başlangıç tarihi” yapımcının çekim başlangıç tarihi beyanından bir ay önce olarak kabul edilmeli,
· İkinci ödeme tarihi, yapımcı ile yapılan sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, çekimlerin bittiği tarihten 15 gün öncesi olarak kabul edilmeli,
· Üçüncü ve son ödeme tarihi, (projenin tamamlanmış kabul edilmesi) yapımcının varsa özgün müzikçi ile yapılan sözleşmesinin beyanı, film ekibinde çalışan işçi statüsündeki elemanların SSK primlerinin yatırıldığına dair belgenin ibrazı ve nihayet filmin ilk kopyasının basılmış olması koşulları aranmalı,
· Doğrudan geri ödemeli desteklerde uygulanacak geri ödeme faiz oranı ya (% 0) kabul edilmeli ya da bu mümkün değilse, bu orana yakın bir değer olarak belirlenmelidir.
· Sinema salonlarının açılması, yenilenmesi vb gibi projeler desteklenirken, yerli film gösterme zorunluluğu (üç yıl boyunca %35), sinema salonu bulunmayan bölgelere öncelik gibi ilkeler yürürlüğe sokulmalı,

5. DESTEK BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA ÖNERİLERİMİZ:

A) PROJE DESTEĞİ BAŞVURU BELGELERİNDE:
-Madde 2 ‘deki Talep edilen destek miktarı ile gider gerekçeleri konusunda, kolaylaştırıcı bir form düzenlenmesi,
-Madde-5 ‘deki eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname için bir örnek form yazılması.
-Madde 6’daki kaynak eser sahibinin izni’nin bir prototipinin yapılması,

B) KURGU-KISA VE ANİMASYON FİLM YAPIM GELİŞTİRME:
Madde 2’deki yapımcı ve yönetmen arasındaki protokolün kapsamını belirten bir örnek form.

C) BELGESEL FİLM YAPIM GELİŞTİRME BAŞVURULARI İÇİN
Madde 13’teki (diğer başvuru formlarında da var.) “Sicil Gazetesi-son tarihli” ibaresinin Eğer yapımcı şirket kuruluş sicil gazetesinde değişiklik olmamışsa kabul edilmesi, değişiklik var ise bu değişikliğin ilan edildiği gazetenin istenmesi şeklinde yorumlanmas, (Son yıla ait veya son iki yıla ait gibi bir kayıt gerçekçi değildir.)

D) DİĞER PROJE DESTEK BAŞVURULARI İÇİN:
Bu başlık altında yapılacak başvuruların kapsamı konusunda aydınlatıcı bir bilginin formüle edilmesi, (Altyapı yenileme, eğitim, araştırma vb.)

6. YAPIM DESTEĞİ BAŞVURULARI

YAPIM DESTEĞİ BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELERİN LİSTESİNDE;
Madde 7’deki en az %50’si kanıtlanmış FİNANS PLANI için; Başvuru sırasında Teyit mektupları kabul edilmeli, nelerin kabul edileceğine dair Bilgi Notu konmalı; yönetmen, senarist, özgün müzikçinin feragat ettiği miktar ve yapımcının öz kaynak miktarının bütçenin %25’ini geçmemesi kaydıyla kabul edilmesi,

Bir yapımın başvuru sahibi dışında yerli ortakları bulunduğu takdirde bu ortaklardan banka referansı veya özkaynak kanıtının istenmesi,

Madde 8’deki Proje takviminde;
Çekime başlama tarihi
Çekimi bitirme tarihi
Çekim sonrası işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihi
İlk kopya baskı tarihi
Filmin ilk gösterim tarihi
Proje takviminin tahmini özellikler taşıması nedeniyle 2 ayık bir gecikmenin kabul edilebilir olarak değerlendirilmesi ve destek aldığı halde takvime uygun görülen gecikme süresini geçiren projelerle ilgili müeyyide konması,

Madde 9’daki; Geri Ödeme Takvimi’nin yapımcının önerisi olarak kabul edilip, sözleşme esnasında değiştirilebilir olarak açıklanması,

Madde 14’teki; Oyuncu ve teyidinde; teyidin hem oyuncuyu hem yapımcıyı geri dönülemez bir yükümlülük altına sokmadan ancak bütçede belirtilen oyuncu ücretleri bedelinin de zikredilerek hazırlanan bir form olarak düzenlenmesi. Oyuncu teyitlerinin başrol oyuncularını kapsaması,

Madde 15’teki Eser ve bağlantılı hak sahiplerinin izin belgeleri konusunda, özgün müzik bestecisinin henüz tespit edilmemişse, izninin aranmaması, özgün müzik kullanılmayacaksa bu beyanın yapılmasını ve projenin destek alması halinde özgün müzik bestecisi ile yapılmış sözleşmenin desteğin son taksidinin alınmadan önce ibrazının istenmesi,

Madde 21 ve Madde 22’de yapımcının proje ile ilgili temel güvenceler olan negatif, kaza ve sağlık sigortalarını yaptırılıp yaptırılmadığının belirtilmesi gereklidir. (Çekim tarihinden en az bir hafta önce yapımcı bu işlemleri yaptırdığına dair belgeyi Kurul Sekretaryası’na ibraz etmelidir. SSK bildirimleri son taksit alınmadan önce ibraz edilmelidir).

Başvuruda verilecek her türlü belge için istenen noter tasdik zorunluluğunun aranmaması şeklinde değiştirilmesi,

İLK FİLMİNİ ÇEKECEK YÖNETMENLERİN BAŞVURU BELGE LİSTESİ YENİDEN DÜZENLENMESİ,

Destekleme Kurulu’nun sayısının yetersiz olduğu ve bu sayının arttırılmasıyla ilgili gerekli çalışmaların başlatılması için Danışma Kurulu’yla istişare edilerek gerekli değişikliklerin yapılması ve ayrıca gerekli görüldüğü takdirde değerlendirme işlemlerinin etkin bir biçimde yapılması için konuyla ilgili uzmanlardan alt komisyonlarının kurulması,

ABD, Amerikan Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü aday adaylarının Türkiye’de T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetiminde Danışma Kurulu’nu oluşturan kurumların amaca uygun seçilecek birer temsilcilerinden oluşacak bir heyet tarafından sinema projeksiyonunda izlenerek son başvuru tarihinden 30 gün önce seçilmesi ve seçim sonucunun vaktinde Akademi’ye bildirilmesinin Başkanlıkça sağlanması,

Sinema eğitimini desteklemek amacıyla sinema televizyon eğitimi veren üniversitelerin
a) son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalarının desteklenmesi
b) Yaratıcılığı teşvik edici senaryo, kısa film vb yarışmaların açılması
c) sinema konulu araştırmaların teşvik edici kitap, makale yarışmalarının açılması
d) sinem kültürünün yaygınlaşmasına hizmet eden ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonların desteklenmesi
e) Sinema eğitiminin temel kitaplarının Türkçeye çevrilmesi ve bu kitapların isimlerinin ve kimler tarafından çevrileceğinin danışma kurulunun ilgili çalışma grubu tarafından belirlenmesi,

konularındaki önerilerimizi arz ederiz.


Prof. Dr. Sami ŞEKEROĞLU
Başkan

İsmail GÜNEŞ
Başkan Yardımcısı

Nilüfer SAPANCILAR
Raportör


Hiç yorum yok: