Salı

SİNEMAYA DESTEK YÖNETMELİK TASLAĞI
Sinema Filmlerinin desteklenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili yeni yayınlanan Yasanın yürürlüğe girmesi için gerekli dört yönetmelikle ilgili olarak sinema sektörünün görüşlerini almak üzere gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü temsilcileri ile 23 Temmuz Cuma günü yapılan Platform toplantısında belirlenen çalışma gurubumuz tarafından 27 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te başlayan ve 29 Temmuz Cumartesi saat 18’de sona eren görüşmelerle ilgili çalışma notları ilişikte rapor şekline getirilmiştir.
Toplantıya , bakanlık temsilcileri yanı sıra Platform çalışma grubundan İsmail Güneş, Aydın Sayman, Mustafa Temiztaş ve Ahmet Yüzüak, Reis Çelik, Haluk Ünal , Savaş Güvezne, ve Nalan Sakızlı dönüşümlü olarak katılmıştır.

Zamanın sınırlı ve yönetmeliklerin çok sayıda olması nedeniyle, en acil olan Destekleme Kurulu yönetmeliği ve Danışma Kurulu Yönetmelikleri öncelikle ele alınmış ve diğer iki yönetmelikle ilgili görüşme yapılamamıştır.

Görüşmelerde; birlikte yapılan çalışmanın Bakanlık açısından da sektör açısından da yönetmeliğe bir ilk yaklaşım olarak benimsenip taraflar tarafından aynı ayrı da değerlendirilmesi ve Platform görüşünün Çarşamba günü sabahına kadar daha netleşmiş olarak bildirilmesi, Perşembe veya Cuma günü Bakanlık web sitesinde hazırlanacak yönetmelik taslağının ise yeniden değerlendirilerek eleştiri ve ikazların hızla Bakanlığa ulaştırılması gerektiği anlaşılmıştır.

Yönetmelik taslağının bu gözle değerlendirilerek acilen fakat sağlıklı bir değerlendirme yapılması gerektiği açıktır.
Bilgilerinize sunarım.

Aydın Sayman
raportör5224 SAYILI YASA’NIN
DANIŞMA KURULU VE DESTEKLEME KURULU’NUN
OLUŞUM VE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK TASLAĞI


( Dikkat: iki kurul hakkındaki yönetmelikler birlikte veya ayrı ayrı çıkarılabilir.)

DANIŞMA KURULU


AMAÇ MADDESİ : Yasadaki biçimiyle aktarılacağı düşünülmüştür.
KAPSAM MADDESİ: Yasadaki kapsam maddeleri aktarılacaktır.
HUKUKİ DAYANAK: Yasadaki kapsam maddelerinin aktarılacağı
düşünülmüştür.
TANIMLAR : Yasadaki tanımlara uygun olarak
aktarılacaktır.


DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU:
Danışma Kurulu ilgili alan meslek birlikleri ve sektörel sivil toplum kuruluşları niteliğine haiz dernek, vakıf ve sendikalardan davet edilecek birer temsilci ile sinema eğitimi veren üniversiteleri temsil edecek iki üyeden oluşur. Üniversiteler ortak bir seçimle temsilci gönderebilecekleri gibi Bakanlık tarafından belirlenen üniversiteler de ilgili bölümlerinden temsilcilerini seçip gönderebilirler.
Meslek birlikleri ve sektörel sivil toplum kuruluşlarının kapsamadığı
Sinema ile ilgili alanlarda Bakanlık anında temayüz etmiş üç kişiyi kurula çağırır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi ve Destekleme Kurulu üyeleri
Kurul toplantılarına izleyici olarak katılır.
Danışma Kurulunda yer alan üyeler iki toplantı dönemi için seçilirler.
Üyeler gerektiğinde çağrılan meslek birliği veya kuruluşlar tarafından değiştirilebilir. Yeni üyeler, eski üyelerin kalan sürelerini tamamlar.
Destekleme Kuruluna sevk edilmiş projeleri bulunan başvuru sahibi veya eser ve bağlantılı hak sahibi kişiler Danışma Kurulu toplantılarında bulunamazlar. Kurul Üyeleri kendilerini görevlendiren kurumlar tarafından gerekçeleri belirtilerek değiştirilebilir.
Bu durumun tespiti halinde üyelik otomatik olarak düşer.

(Üye sayısı belirlenmek istenirse bu sayı 25’tir. Bakanlık gerektiğinde üye sayısını artırmaya yetkilidir.)
Danışma Kurulu’nun sekreterya hizmetleri Bakanlık tarafından yürütülür.
Sekreterya , sinema ile ilgili yıllık istatistiki verileri toplantı öncesi üyeler gönderir.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ:
Yasada belirlenen görevler burada sayılacaktır.
Danışma Kurulu, dönem içinde gerçekleşen Destekleme ve değerlendirme-sınıflandırma faaliyetleri ve diğer Bakanlık faaliyetleri yanında 5224 sayılı yasanın amaçları içerisinde sayılan tüm konularda inceleme ve değerlendirme yaparak sonuçlarını Bakanlığa bir raporla sunar,Bakanlık faaliyetlerinin uygulama ve gelecek çalışmalarla ilgili tavsiye kararları alır.

Danışma Kurulu üyelerinin bu görevleri yerine getirmek için Bakanlık sekreteryasından bilgi ve rapor alabilirler. Bakanlık sekreteryası bilgi iletişimi için gerekli hizmeti sunar.

DANIŞMA KURULU TOPLANTI VE KARAR USÜLLERİ

Danışma Kurulu her yılın onuncu ayı içerisinde toplanır.
Toplantı çağrısı, yer , tarih ve süre belirtilerek , en az 45 gün önceden Bakanlık tarafından ilan edilir.
DK bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.
DK en az üçte iki çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.
DK’ya mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.
İki yıl üst üste temsilci göndermeyenler sonraki iki yıl boyunca DK’ya katılamazlar.

DK aldığı kararları rapora bağlar. En geç bir hafta içinde Bakanlığa sunar.
Raporlar başkan, başkan yardımcısı ve raportör tarafından imzalanır.
Danışma Kurulu’nun başkan ve üyeleri bir sonraki toplantıda yerilerine yenileri seçilene kadar görevlerini devam ettiririler.


Bakanlık sekreteryası DK’nın geçici gündemini belirler. Bu amaçla toplantılarda Rapor ve bildirge sunacaklara ait kayıtları tutar.
Toplantı hazırlık çalışmalarını yürütür.
Toplantı kararlarının içeren raporları kurul üyelerine gönderir. Toplantı tutanak ve raporlarını yayınlar ve Web alanında yayınlatır.
Kurul üyeleri arasında sürekli iletişim ve bilgi akışı sağlar.

DANIŞMA KURULU KARAR KRİTERLERİ:
Kurul tavsiye kararı alırken aşağıdaki hususları dikkate alır:

Destekleme Kurulu ve Değerlendirme ve sınıflandırma kurullarının faaliyetleri alanında yönlendirici tavsiye kararları alır.
Destekleme faaliyetl bütçelerinin uygulama alanlarına dağılımı ve alt üst limitler üzerine önerilerde bulunur.
Bakanlık birimlerince yürütülen destekleme faaliyetleri ile ilgili tavsiye kararları alır.
Türk sinemasının gelişimi yönünde stratejik bir bakış içerisinde temel politikaların saptanması yönünde tavsiye kararları alır.
Yıl içerisinde tesbit edilen aksama ve eksikliklerin yanında süregelen istihdam, sinema çalışanlarının sosyal ve ekonomik sorunlarına ilişkin tavsiyelerde bulunur.
Türk sinemasının ulusal ve uluslar arası festival ve marketlerde temsili ve desteklenmesine yönelik tavsiyelerde bulunur.


DESTEKLEME KURULU YÖNETMELİĞİ

AMAÇ: Yasaya göre yazılacaktır
KAPSAM: Yasaya göre yazılacaktır
HUKUKİ DAYANAK: Yasaya göre yazılacaktır
TANIMLAR: Yasaya göre yazılacaktır

Ulusal Yapım
Kısa film,
Ortak Yapım,
uluslar arası ortak yapım, : En az bir yapımcı ortağı T.C. yasaları
na uygun olarak Türkiye sınırları içinde
ve T.C. hukukuna göre kurulu olan, ve
5224 sayılı yasa uyarınca yapımcı sayılan,
sinema filmi yapımı amacıyla bir ortaklık
sözleşmesi ile bir araya gelmiş bulunan
prodüktörlerin girişimine denir.
Tanımları yapılacaktırDESTEKLEME KURULU OLUŞUMU

Yasanın ilgili maddesinde geçen bölüme ek olarak;
Bakanlık sinema alanında temayüz etmiş üç kişinin seçiminde ,
Sektörel sivil toplum kuruluşları tarafından önerilen isimleri esas alabilir.

Destekleme Kurulu üyelerinin görev yaptığı süre içinde önerilen projelerle hiçbir biçimde ilgisi olamaz.” İlgisi tesbit edilen üye Bakanlık tarafından kuruldaki görevinden alınır.

Değişen kurul üyesi geldiği üyenin süresini tamamlar.”


DESTEKLEME KURULU’NUN GÖREVLERİ

Yasada belirtilenlere ek olarak;

Destekleme Kurulu 5224 sayılı yasa ve bu yönetmelikle kendisine verilen projeleri değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek görevini yerine getirirken:
a) Niteliksel olarak, kültürel ve sanatsal anlamda özgün ve/veya estetik bir değer taşıdığına inanılan veya ulusal kültüre ve Türkiye’nin kültürel değerlerini tanıtma özelliklerine sahip,
b) Yapım türüne göre finansal planı ve uygulama takvimi gerçekçi bulunan projelerin seçimine özen gösterir.
Yapımcı ve yönetmenin ve yapıma katılan sanat ekibinin alanlarında deneyimi, projenin ulusal ve uluslar arası dolaşım potansiyeli değerlendirmelerde göz önüne alınır.Değerlendirme ve destekleme kararlarında aynı zamanda yeni sanatçıların yetişmesine özen gösterilir.

Açıkça şiddeti savunan veya şiddet gösterimine yönelik veya pornografik özellik taşıyan projeler ile Anayasa ve yasalara ve kabul edilmiş uluslar arası insan hakları ilkelerine uygunsuzluk taşıyan projeler desteklemeden yararlandırılmaz.


DESTEKLEME KURULU TOPLANTI VE OYLAMA ESASLARI

Oylama esasları yasada belirtildiği gibi yazılacaktır.

-) Destekleme Kurulu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içerisinde Bakanlık tarafından gereken çağrının yapılması ile oluşturulur ve iki yıl görev yapar.
-) Destekleme Kurulu kurulduktan en geç 15 gün sonra ilk toplantısını yapar ve desteklemeye ayrılan kaynakların hangi destekleme biçimlerde ve hangi oran ve limitler içerisinde kullanacağına yönelik kararları ve diğer ilke kararlarını alır.
Proje başvurularının kuralları, son çağrı tarihi ve karar tarihlerini Bakanlığa ve ilgili alanlara duyurur.
-) Destekleme Kurulu bu kararlarını alırken Danışma Kurulu tarafından hazırlanan tavsiye kararlarını değerlendirir.

-) Destekleme Kurulu yıllık toplantılarını planlarken; uluslar arası destek programlarıyla Bakanlığın kaynak belirleme takvimine, başvurularda yığılmaların önlenmesine, uluslar arası ortak yapım projelerinin gerektirdiği koşullara uymaya özen gösterir.
Gerektiğinde olağanüstü toplantı düzenler.
-) Proje, yapım ve yapım sonrası destek programları için ayrı ayrı ve en az iki karar tarihi belirler.

-) Destekleme Kurulu yılın son toplantısında, yapılan destekleme çalışmalarının dökümünü bir rapor halinde Bakanlığa sunar ve ilgili taraflara ve kamuya açıklar.

-) Destekleme Kurulu, Bakanlıkça görevlendirilen uygun sayıda raportörler ile proje başvurularının ilan edilen koşullara uygun olup olmadığın denetler. Başvuru şartlarına uygun düzenlenen projeleri değerlendirmeye alır.
-) Destekleme Kurulu tüm kararlarını gerekçeli olarak alır.

-) Destekleme Kurulu kararları yürürlük kazanmadan açıklanamaz.
Açıklama yapıldıktan sonra başvuru sahiplerine bilgi ve açıklamalar iletilir. Bakanlık web sitesinde yayınlanır.
-) Destekleme Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına izleyici olarak katılabilirler.
Destekleme Kurulu kurgu film ve belgesel film alanlarında başvurular içerisinden ilk filmlerini çekecek olanlara destekleme sağlamak üzere makul bir “ilk film rezervi” ayırır.BAŞVURU ESASLARI
Genel Esaslar:
Destekleme Kuruluna “kurgu film yapımı” için başvuracak yapımcıların;
a) ana aktivitesi ve mesleği sinema filmi yapımcılığı olan
b) herhangi bir kamu ya da özel yayın kuruluşuyla dikkate değer ölçüde ticari bağlantısı bulunmayan yapımcı firmalar olması gereklidir.
Bireysel başvurular, ilgili alan meslek birlikleri veya sektörel sivil toplum kuruluşları üyeleri, ilgili eğitim kuruluşları mensupları veya yukarda sayılan kuruluşlardan veya birliklerden referans almış T.C. vatandaşları tarafından yapılır.
Başvuruların ekte gösterilen bilgi ve belgelerle yapılması zorunludur. Başvuru dosyasında eksik olan projeler değerlendirmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilerek belgelerin tamamlanması istenir.
İlk sinema filmi yönetmenliği yapacak kişiler için başvurularda
Kullanılacak bilgi ve belgeler ayrıca gösterilir.Desteklenmiş bir projenin yönetmen veya yapımcısının geçerli nedenlerle işini sürdürememesi durumu doğduğunda , sorunun çözümü amacıyla yapımcı ve/veya yönetmen gelişmeleri bir raporla Destekleme Kuruluna iletir. Destekleme Kurulu yapımın gerçekleşmesi için gereken değişiklikler konusunda karar alır.
Projenin ayrılmak zorunda kalan tarafın sorumlulukları ortadan kalkar.

Desteklenmiş bir projenin geçerli bir neden olmaksızın veya anlaşmazlıklar nedeniyle belirlenmiş yönetmen veya yapımcı ile sürdürülememesi durumu doğduğunda yapımın akibeti hakkında , diğer hak sahiplerinin de durumunu değerlendirerek karar alınır.

Yapım desteği ve yapım sonrası destekler amacıyla dolaylı ve doğrudan destek programlarının ikisine birden aynı proje ile başvurulamaz.

Kurgu ve belgesel film alanlarında ilk filmini yapacak yönetmenler için yapılan başvurular, yapımcı firma olmadan doğrudan yönetmen adayı tarafından yapılabilir. Bu durumda olup Desteklemeye uygun görülen projelere yapım başvuruları için istenen diğer belgelerin hazırlanması için yıl içindeki ilan edilmiş destekleme toplantılarının son oturumuna kadar süre verilir. Belgelerin tamamlanmaması halinde İlk film rezervi olarak ayrılan kaynak miktarı diğer yapım projelerine kullandırılır.


BAŞVURULAR İÇİN İSTENECEK BELGELER:

YAPIM AMAÇLI BAŞVURULARDA:

1) Başvuru Formu (Yapımcı Ve Yönetmen İmzalı)

2) Finans Planı (En Az %50 Si Kanıtlanmış)

3) Proje Takvimi
4) Yapımcı Özgeçmişi
5) Yönetmen Özgeçmişi
6) Senarist Özgeçmişi
7) Oyuncu Özgeçmişi
8) Ticaret Faaliyet Belgesi (Son Tarihli)
9) Sicil Gazetesi (Son Tarihli)
10 İmza Sirküleri
11) Yapımcı Belgesi
12) Meslek Birliği Üyelik Belgesi (Varsa)
13) Sinopsis (En Az 1, En Çok 2 Sayfa)
14) Tretman (En Az 15 Sayfa)
15) Senaryo (En Az 60 Sayfa)
16) Bütçe Özeti
17) Ayrıntılı Bütçe
18) Yönetmen Görüşü (En Çok 5 Sayfa)
19) Taahütname (Sahiplik Yazısı)
20) Referanslar (Varsa)
21) Daha Önce Alınmış Destek Bilgileri (Varsa)
22) Sponsorlar (Varsa)
23) Diğer (Varsa)
24) Banka Mektubu (Kredi Başvurusu İçin)

PROJE HAZIRLIK BAŞVURULARINDA
SENARYO –METİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME BAŞVURUSU

1) Başvuru Formu (Yazar İmzalı)
2) Giderler Ve Gerekçeleri İçeren Bütçe
3) Snopsis (1 Sayfadan Az, 2 Sayfadan Fazla Olmayacak)
4) Film Öyküsü (10 Sayfadan Az, 15 Sayfadan Çok Olmayacak)
5) Taahütname (Aitlik Yazısı)
6) Eser (Varsa Eser Yazarının Oluru)
7) Yazar Görüşü
8) Yazar Özgeçmişi

PROJE GELİŞTİRME BAŞVURUSU
1) Başvuru Formu (Yapımcı vee Yönetmen İmzalı)
2) Snopsis (En Az 1, En Çok 2 Sayfa)
3) Tretman (En Az 10, En Çok 15 Sayfa)
4) Senaryo (En Az 60 Sayfa)
5) Giderler ve Gerekçeleri İçeren Bütçe
6) Taahütname (Aitlik Yazısı)
7) Yönetmen Görüşü
8) Proje Takvimi
9) Yapımcı Özgeçmişi
10) Yönetmen Özgeçmişi
11) Senarist Özgeçmişi
12) Ticaret Faaliyet Belgesi (Son Tarihli)
13) Sicil Gazetesi (Son Tarihli)
14) Meslek Birliği Üyelik Belgesi (Varsa)
15) İmza Sirküleri
16) Yapımcı Belgesi

YAPIM SONRASI DESTEK BAŞVURULARINDA


Dağıtım Desteği ( kopya basımını içerir)

Tanıtım Desteği ( Yapımın yurtiçi veya dışında tanıtım faaliyetlerini içerir.

Gösterim Desteği ( Bir işletme ağıyla yapılan anlaşma gereği veya
Özel gösterim planlarını içerir.)


DESTEKLERİN KULLANIMI:

Proje sahipleri, başvurular esnasında hangi alanda destek istediklerini yazılı olarak belirtmek zorundadır.

Yapım ve Yapım Sonrası Desteği için başvuranlar doğrudan veya dolaylı geri ödemeli desteklerden hangisinden yararlanmak istediklerini de belirtirler.

Doğrudan Destek biçiminde destek almaya hak kazanan projelere
Hak ettikleri destek miktarı 3 aşamada ödenir:

1. Taksit ; Çekim hazırlığının başlayacağı gün ( Başvuru dosyasında gösterilmiş olmalıdır.)

2. Taksit : Çekimin Başladığı Gün ( İlk çekim günü 1. Taksit alınırken belirtilmelidir.

3. Taksit : Tamamlanmış bir kopyanın Bakanlık arşivine tesliminden sonra. ( Kopya teslimi ile birlikte film yapımında görev almış işçi statüsündeki çalışanların SSK bildirimlerinin yapıldığını gösteren belge de ibraz edilmelidir.)

GERİ ÖDEMELERİN YAPILMASI:

Yapım desteklerinin geri ödeme süresi, bir yılı geri ödemesiz toplam 4 yıldır. ( Farklı öneri: Toplam 4 yıldır. Sinema gösteriminin başlamasından itibaren her iki ayda bir gösterim gelirlerinin net miktarından destekleme oranı kadar olanı Bakanlığa geri ödenir.)

Yapımcı geri ödemesini isterse bu süreden önce tamamlayabilir.

Geri ödemenin yapılmasından sonra yönetmen veya yapımcı yeni bir proje için başvuruda bulunabilir.

Geri ödemesi belirtilen süre içerisinde tamamlanamayan filmin yönetmeni geri ödemenin başladığı ilk tarihten itibaren üç yıl süre ile destek başvurusunda bulunamaz.

Uluslar arası ortak yapımlarda, Türk yapımcının yapımın küçük ortağı olması halinde , yapımın gecikmesi, kesintiye uğraması ve benzeri durumlarda Türk ortak ve ana yapımcının vereceği rapor ile Destekleme Kurulu bu yapımlarda uygulanacak yöntem konusunda karar alarak Bakanlığa bildirir.


DESTEKLENEN FİLMLERİN BAKANLIK TARAFINDAN KULLANIMI

Bakanlıkça herhangi bir biçimde yapım veya yapım sonrası desteği alan projelerin tamamlanmış bir kopyası Bakanlığa teslim edilir.
Bakanlık bu kopyayı veya satın alacağı diğer kopyaları ticari amaçlı olmaksızın kültürel faaliyetlerde kullanabilir.
Ancak geri ödemeleri tamamlanmamış filmlerin geri ödemeleri tamamlana kadar yapılacak gösterimlerde uygun bir gösterim bedeli filmin geri ödeme miktarından düşülür.

Hiç yorum yok: